ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ปี 2559